انتقام سخت

تقدیم به روح پاک و مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس. ( خط خون نقطه ی پایان سلیمانی نیست، بهراسید که این اول بسم الله است )