پیرلین !

سفر به برلین به همراه ساندویچ و نوشابه

وسایل ایاب و ذهاب فراهم است

هرگونه عقده گشایی مجاز

ورود هرگونه پرچم مجاز

بدون محدودیت سنی؛ “دلت جوون باشه”

توجه “رعایت قوانین برلین الزامیست” مرسی، اَه !