کار خودشونه!

داعش: وقتی اثبات کارخودمونه از اجرای عملیاتش سخت تر میشه …