ما مثل هم نیستیم 2

انقلاب اسلامی: مردم ایران با دستان خالی دربرابر رژیمی تا دندان مسلح ایستادگی کردن و با نیروی اخلاقی خود پیروز شدن

 

عنقلاب 1401: براندازها با گلوله و چماق به جان مدافعین امنیت کشور افتادن